• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Русский
  • Polski
  • Magyar

Historie a architektura jižní Moravy, sakrální budovy, církevní stavby a poutě

Architektura, historie jižní Moravy poskytne každému z návštěvníků obrovskou spoustu informací a nebývalých zážitků.

PŘIJEĎTE SHLÉDNOUT KRÁSU :

- LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU-www.lednicko-valticky-areal.cz , vzdálenost od Hotelu je 35 Km

Lednický zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v ČR a je rovněž zapsán v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. K zámku přiléhá velký historický skleník, v okolí se rozkládá rozsáhlý park se vzácnými dřevinami, rybníky a zajímavými stavbami. Zámeckém parku se nachází malebné romantické stavby, z nichž návštěvnicky nejvyhledávanější je Minaret. V průběhu sezóny se v areálu zámku konají promenádní koncerty, vystoupení šermířských skupin, ukázky výcviku dravců a další akce.

- Milotice –www.zamekmilotice.cz , vzdálenost od hotelu je 15 Km

Jeden z nejkrásnějších barokních zámků u nás nabízí kromě klasické i noční prohlídku. Úchvatný pohled se vám naskytne z reprezentačního schodiště spojujícího sál v 1. patře se zahradou, které vládne skupina pávů. V oranžeriích se konají výstavy.Barokní stavba zámku v Miloticích vznikla na místě středověké tvrze ve druhé polovině 17. století, ale její konečná podoba pochází z první poloviny 18. věku, kdy se zde jako stavebník uplatnil Karel Antonín Sérenyi.

- Bučovice – renesanční zámek www.bucovice-zamek.cz, vzdálenost od hotelu je 42 Km Jeden z nejpozoruhodnějších renesančních zámků u nás se nachází na Vyškovsku.  Obdivovat můžete trojpodlažní arkádové nádvoří a neobyčejné manýristické interiéry. 

 Brno – radnice, katedrála Sv. Petra a Pavla, chrám Kapucínů s kryptou vzdálenost od hotelu je 75 Km

Brněnská stará radnice je opředena řadou pověstí. Jedna z nich vypráví o tvůrci gotického portálu, mistru Antonu Pilgramovi, ty nejznámější jsou o legendárním brněnském drakovi a brněnském kole. Unikátní symboly města jsou instalovány přímo v průchodu budovy.V objektu sídlí turistické informační centrum a galerie, v letním období jsou k vidění historické sály – Křišťálový sál, Freskový sál a Klenotnice.Přístupná je také 63 m vysoká věž s renesanční helmicí a vyhlídkovým ochozem.

 Památník Slavkov –  bojiště bitvy tří císařů www.austerlitz.org –   vzdálenost od hotelu je  50 Km. Je všeobecně známo, že jižní Morava je kraj s vysokou religionitou.  Od středověku je známo několik celků, kde byly konány rozsáhlé poutě a církevní slavnosti. Mezi nejvýznamnější patří církevní komplexy vybudované stavitelem baroka, italským architektem G. Santinim.

Mezi nejrozsáhlejší komplexy tohoto druhu patří rovněž kláštery, chrámy a další významné církevní budovy.

K návštěvám nejvýznamnějších míst lze doporučit:

Chrámový komplex Sv. P. Marie  Křtiny www.krtiny.katolik.cz – vzdálenost od hotelu je  50 Km

Jde o největší Santiniho stavbu na půdorysu řeckého kříže. Areál je mistrně zasazen do krajiny. Jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě. U počátku poutní tradice ve středověku stála gotická socha Madony, dnes umístěná na hlavním oltáři.
 V okolních lesích se nachází arboretum a řada pomníčků – tzv. Lesnický Slavín.

Kromě jedinečné architektury komplex oplývá jednou z největších zvonkoher ve střední Evropě (hraje 2x týdně, po předchozí domluvě však i mimořádně). Navštivte i zámecký park, kostnici či arboretum.

- Poutní chrám Sv. Cyrila a Metoděje  Velehrad www.farnostvelehrad.cz - vzdálenost od hotelu je  50 Km
Významné duchovní centrum, místo církevních poutí, ale i architektonický skvost. Ve 13. stol. zde byl založen cisterciácký klášter a postaven kostel. Přístupné jsou i románské vykopávky pod kostelem. Papež Jan Pavel II. věnoval místu Zlatou růži.

 

 

- Klášter s kostelem PORTA COELI Tišnov www.portacoeli.cz vzdálenost od

hotelu je 105 Km

Porta coeli (v překladu Brána nebes) je ženský cisterciácký klášter ze 13. století. Při prohlídce kláštera s průvodcem se účastník seznámí s nejzajímavějšími místy jako jsou románsko-gotická bazilika Nanebevzetí Panny Marie s proslaveným portálem, křížová chodba s rajskou zahradou nebo kapitulní síň. V hodinových intervalech jsou zpřístupněny prostory gotického jádra kláštera: kostel, křížová chodba s rajskou zahradou a kapitulní síň. Klášterní křížové chodbě doplňuje kolekci muzejních expozic Lapidárium kamenných fragmentů.

-   Chrám Sv. Jana Nepomuckého, barokní hřbitov a zámek „ Zelená Hora“ ve Žďáru n.Sázavou

 vzdálenost od hotelu je  105 Km

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou je národní kulturní památka zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Byl postaven na začátku 20. let 18. století a je nepochybně nejosobitějším dílem J. B. Santiniho Aichla.

Smyslem stavby, kterou financoval zdejší cisterciácký klášter, bylo především oslavit Jana Nepomuckého, jako mocného  patrona a  světce, jehož blahořečení a svatořečení spadá právě do doby založení kostela. Samotný kostel je protkán symbolikou   číslovky pět,  která vychází z legendy o Janu Nepomuckém. Tak např. půdorys kostela je ve tvaru pěticípé hvězdy, kostel má pět východů, pět oltářních výklenků, dvakrát pět kaplí kolem centrálního prostoru, na hlavním oltáři je pět hvězd a pět andělů. Jedná se o symboliku pěti ran Kristových, ale také pěti písmen v latinském slově "tacui" (mlčel jsem) a především pěti hvězd ve svatozáři mučedníka, které se podle stejné legendy objevily ve Vltavě.

-  Svatý kopeček v Olomouci www.svaty-kopecek.cz vzdálenost od hotelu je 108 Km

Vznik poutního místa je spojen se jménem zámožného olomouckého obchodníka s vínem Jana Andrýska (žil v letech 1595-1673), který slíbil posta

vit na kopci nad Olomoucí, tehdy zvaném Svatá hora, malou kapli. Legenda říká, že při vyhledávání místa pro budoucí kapli přišel na pahorek podobající se místu, na němž se mu Matka Boží zjevila ve snu. Již záhy bylo toto místo svědkem vyslyšení modliteb a trápení lidí, kteří je sem přicházeli ve víře odevzdat. V průběhu dějin věhlas zdejšího místa stoupal a časem byla Panna Maria na Svatém Kopečku vzývána a uctívána jako Královna Moravy.Výstavbou kaple (vysvěcené r. 1633) postavené na pozemku premonstrátského opatství Klášterní Hradisko u Olomouce začíná trvalé sepětí budoucího poutního místa s premonstrátskou řeholní komunitou, která zde působila od r. 1151. Klášter byl na tomto místě založen v r. 1078 olomouckým údělným knížetem Ottou Sličným; do r. 1149 zde byli břevnovští benediktini. Roku 1995 byl kostel povýšen na "baziliku minor".

-  na Slovensku se nachází klášter a chrám v Šaštíně  - vzdálenost od hotelu je  32 Km www.bazilika.sk – slavné poutní místo Slovenska. Bazilika Panny Marie Sedmibolestné - hl. patronky Slovenska v Šaštíně Stráže.Śaštín - Počátek tohoto poutního místa je spojen s manželskou roztržkou  ale ovšem také s následným smířením. Jeho posláním je tedy připomínat lidské chyby a bránit pýše. A poutníků, kteří si uvědomovali potřebu smíření a odpuštění (zejména v rodině), bylo od samého počátku existence tohoto místa vždycky dostatek.